The Climate Formula

clip4637

Detta ser komplicerat ut, men lugn ! Vi har skapat en kalkylator

som arbetar med denna formel och levererar enkla, kristallklara besked.

Alla som är matematiskt intresserade kan dessutom gå till botten med

härledningen och se att detta är korrekt ner i minsta detalj !

 

Det är en formel som än så länge saknats i klimatdebatten.

Målet  är att tala om hur det verkligen  ser ut med klimathotet

och hur lösningarna ser ut:

 

clip4643

 

Väldigt många i Sverige är djupt bekymrade över att klimatpolitiken

inte ser ut att fungera alls. Många ungdomar har djup klimatångest.

 

Mycket prat, lite verkstad skriver DI som sammanfattning på kritiken mot

regeringen från Klimatpolitiska Rådet. Ingen reagerar.

 

Enbart  svenska folket kan bryta detta dödläge. Vi väljer politikerna,

vi betalar myndigheternas löner och vi måste kräva en fungerande politik.

 

Det kan vi bara göra om vi tar oss mödan att sätta oss in i fakta.

 

Det är det pris var och en av oss måste betala

för att ge ungdomarna en fantastisk framtid.

 

Så här ser avgörande fakta ut -

fakta som politiker och myndigheter inte gärna vill prata om:

 

IPCC har under 40 år hävdat att jorden stiger +3C i temperatur

när CO2 fördubblas. Det kallas klimatkänslighet.

 

Det ger  +2C och 450 ppm år 2100 och på dessa

siffror är Sveriges och EU's klimatlag utformad.

 

Nu visar NASA's verkliga mätningar att vi verkar nå

 

+2C  och 450 ppm  60 år tidigare. Varför reagerar inte klimatexpertisen ?

 

Alltså bygger hela klimatlagen på ett grovt fel och klimatkänsligheten är uppenbarligen

betydligt mer än =3. Ingen reagerar.  Hur länge skall detta uppenbara sopas under mattan ?

 

 

När inte politiker och experter reagerar så måste folket reagera på bred front.

 

Lösningarna kommer när man förstår problemen.

Därför måste sanna lösningar bygga på en sann beskrivning av problemet.

 

IPCC's löfte   (+2C och 450 ppm år 2100 ) är ingen sann beskrivning.

T.o.m. klimatförnekaren Exxon visste bättre för 40 år sedan.

 

Finns det någon förklaring till att Exxon verkade veta mer för 40 år sedan

än vad IPCC, regering och riksdag vet idag?    

Skall vi skattebetalare nöja oss med detta ??

 

Jämför Exxons dokument med propositionen som föregick klimatlagen,

styrd av IPCC's  Summary for Policymakers.

clip4681

 

 

Exxon visste redan för 40 år sedan att globala temperturen ungefär kommer att följa den röda linjen.

Nu för ett antal månader sedan har även SMHI Rossby center kommit fram till samma resultat.(ssp5-8.5)

 

Men klimatlagen baseras på IPCC's felaktiga "Summary for policymakers" som hävdar att

vi rör oss efter den grå linjen.  

 

NASA's verkliga mätningar (svart) visar tydligt att IPCC's grå linje kommer på skam.

Varför är det ingen som reagerar ? Vi når farliga +2C 60 år för tidigt.

 

Dessutom är vi instängda i det gula fältet med nuvarande klimatlag. Även om vi stoppar hela

världen NU så kommer vi inte ur det gula fältet, förutsatt att vi räknar med cs=35

(Se menyvalet Climate Sensitvity)

 

Parisavtalet kan bara respekteras om växthusgaserna backar med våldsam kraft och

det måste börja NU.

 

Demokratin måste vakna, annars går den under.  

 

Var och en har ett ansvar att vara informerade.

Därifrån kan vi få en fungerande klimatpolitik.

 

 

Det brinner i huset ! Det brådskar ! Läs vidare ! Testa kalkylatorn (som är gratis) !

 


 

Klimatpolitiska rådets brev till Regeringen  13 Mars 2020

Mycket prat, lite verkstad

 

"Den allvarligaste bristen är att regeringen inte redovisar i vilken

grad de beslutade och aviserade insatserna bidrar till att klimatmålen kan nås"

 

Regeringen kan inte svara förrän det finns verktyg som beräknar målen.

Detta verktyg finns nu: The Climate Formula. Denna kalkylator baseras

helt och hållet på nedanstående formel.  Alla kan använda kalkylatorn

och man kan be någon som är matematiskt intresserad att kontrollera

formeln ner i minsta detalj. Därmed är allt öppet.

Ingenting är dolt. Kalkylatorn har ingen uppfattning om klimatet.

Det är bara ett matematiskt verktyg, precis som en miniräknare.

Det är användaren som styr och kalkylatorn hanterar lekande lätt

den ganska komplicerade matematiken i denna formel:

 

 

clip4637

 

Klimatformeln hanterar de  avgörande frågeställningarna

som  berör hela vår framtid.

 

Allt som politiker, myndigheter och svenska folket vill veta nu.

 

Den beräknar jordens sannolika temperatur-utveckling

för varje politisk strategi

för varje klimatkänslighet

för varje tidsfördröjning mellan CO2 och global temperatur

 

The Climate Formula:

Calculates global temperature anomaly for

every political strategy,

every climate sensitivity and

every time delay between CO2 and temperature.

 

Kalkylatorn är så enkel

 

att använda att varje skolbarn kan ha glädje av att börja förstå

klimatet på djupet. Det är ju ändå en fråga om att vinna eller försvinna

på sikt och intresset bör vara extremt stort för att vinna.

Det finns strängt taget inget som är viktigare.

 

 

Bekymrade medborgare, professionella, mammor,

pappor, farmödrar och barn: De tog ansvar, organiserade sig i en tid  när alla som

har makt och position misslyckades med att leva upp till

sina löften och uppgifter.  (Greta)

 

 

 

clip4647

 

 

En stor del av landets BNP bör läggas på just detta,

i intensivt samarbete med industrin.  Ingenting kan vara lönsammare.

På denna väg kan landet nå en världsledande ställning och uppnå

en starkt ökande BNP medan klimatkrisen löses.

 

Att leka med kalkylatorn gör att man snart inser att de flesta pengar och

resurser idag läggs på det som ger minst nytta - helt enkelt därför att det

saknas plan, överblick och kunskap.

 

Citat från Klimatpolitiska Rådet, mars 2020:

Klimatmålen kommer inte att nås med den politik som hittills beslutats.

Det finns ingen konkret plan..........

 

Kalkylatorn kan t.o.m. hjälpa till med att bedöma hur kraftfulla nya innovationer

blir för att lösa klimatkrisen. Biobränslen från skog kan vara sämre än fossil olja

eftersom tidsperspektivet nu bara är ett par årtionden. Träd tar ett århundrade

för att återta utsläppt CO2. Det finns andra bränslen som ger en svindlande reduktion

av växthuseffekten, men dessa diskuteras inte ens.

 


 

 

clip4644

Klimatformeln kan svara på en lång rad frågor och den kan ge oss

den nakna sanningen om klimathotet. Vi tar upp en enda fråga här

och överlåter sedan åt var och en att göra en otroligt spännande

resa med kalkylatorn. Var och en kan testa sina egna idéer kring

hur klimathotet skall avvärjas. Ny, spännande politik kan utvecklas.

Det brådskar att få igång denna diskussion.

 

 


Analys av KlimatKänslighet=6

clip4639

 

Johan Rockström skriver i SVD

 

Klimatkänsligheten är den globala temperaturhöjningen vid en fördubbling

av halten koldioxid.

 

Under 40 års tid, i fem IPCC-rapporter har klimatkänsligheten bedömts

ligga stabilt på 3 grader.

 

Svensk klimatpolitik, EUs klimatlag, och det globala Parisavtalet baseras

på antagandet om en klimatkänslighet på 3 grader.

 

Men just nu skakas detta av en inom-vetenskaplig jordbävning.

En  tredjedel av de 40-talet klimatmodeller som ligger till grund för nästa  

IPCC-rapport (som ska vara klar nästa år) ger en högre klimatkänslighet  än 3.

Och det är inte vilka modeller som helst, utan några av "tungisarna"  bland

klimatmodellerna, som exempelvis Hadley-modellen från MetOffice i  Storbritannien,

amerikanska NCARs model CESM2 och Europeiska  samarbetsmodellen EC-Earth3.

 

Eftersom klimatkalkylatorn kan beräkna vilken klimatkänslighet som helst

så låter vi kalkylatorn beräkna KlimatKänslighet=6 och ser vilka konsekvenserna blir:

 

Johan Rockström tangerar dessa frågor i artikeln:

Det blir omöjligt att följa parisavtalet och

Handel med utsläppsrätter blir omöjlig eftersom det inte finns någon CO2 budget

osv

 

 

Kalkylatorn analyserar just dessa frågor i detalj ..och mycket mer..

 

Kalkylatorn visar att absolut sista tidpunkt då hela värden måste ha ställt om radikalt är år 2025.

Enda chansen att klara Parisavtalet är att backa CO2 med 2.6 ppm / år eller 60 GTON/år

till en kostnad av 770 US$ per person per år på jorden.

 

clip4640

 

Om vi istället satsar på att hela världen är utsläppsfri år 2045 så stannar jorden på

483 ppm CO2 medan jordens temperatur fortsätter katastrofalt snabbt uppåt - se grön

kurva längre ner som når +2C år 2055 och +2.5C år 2100.

Nuvarande  politik med klimatneutralitet 2045 är fel väg och den är i stort sett

verkningslös om målet är att följa Parisavtalet. Detta är ett matematiskt bevis

som bör ha större tyngd än klimatlagen.

clip4641

Ovan: Plan för ppm CO2, Inga utsläpp efter 2045. Röd=Business As Usual

 

 

clip4642

Ovan: Klimatneutralitet 2045 är en  otillräcklig och farlig väg. (Grön)  

Varför stannar inte temperaturen när utsläppen stoppar?

Det är naturligtvis all  CO2 som redan är utsläppt under 200 års oljefest.

Temperaturen kommer att stiga mot +5C. Det är den temperatur som

bestäms av klimatkänslighet=6 vid 483 ppm

 

Vi behöver innovationer som världen aldrig sett som plockar ner 60 GTon CO2

per år till så låg kostnad att världen har råd.   Tekniken måste vara i full drift

senast 2025.  Vi måste klämma in 50 års utveckling under 5 år.

Se detta som en månlandning eller flera.

 

 

Detta är som sagt ett matematiskt bevis som den matematiskt intresserade kan följa

i minsta detalj. Dags att reagera. Naturlagarna är starkare än Klimatlagarna.  

Klimatlagarna, baserade på IPCC's löfte +2C/2100  kommer att falla

men naturlagarna kommer att bestå.

 

 

Det räcker inte att vi gör vårt bästa. Nu måste vi göra det omöjliga,

Vi kan inte rädda världen genom att spela enligt era regler, därför måste reglerna ändras.”

 

Citat Greta

 

 

Är klimatformeln den nya regel som kan lösa död-läget ?

 

clip4637

 

 

 

 

När många vill dra åt samma håll så kan vi få igenom mycket kraftfulla förändringar.

clip4648

Det är inte läge i en existensiell kris

att förkasta bra lösningar bara för att lösningarna kommer från fel håll,

från personer med fel titel eller från personer som inte tillhör en viss elit.  

I så fall blockerar vi 98% av vårt lands  kapacitet.

 

Super-entreprenören Vinod Khosla hanterar denna problematik kraftfullt

genom att säga:  Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna

stoppar oss.

 

Det innebär att de flesta lösningarna finns redan. Vi måste bara med

ljus och lykta undersöka vilka krafter som stoppar de lösningar

som skall bli vår räddning.

 

Klimatkrisen är lösbar... men  inte med nuvarande klimatlag.  

 

 

 

clip4646

 

 

 

Ur Företagande 2019-09-10

 

Staten avsätter för 2019 årligen 37 miljarder till FoU/innovation,

Problemet är att den akademiska sfären inte är den huvudsakliga miljö

där innovation uppstår. Det vill säga, forskare är inte samma sak som

uppfinnare.En forskares incitament/motiv är ju att utforska, definiera

och presentera det existerande, medan uppfinnarens incitament/motiv är

den radikala motsatsen; att skapa det ännu ej existerande.Akademiker

argumenterar ofta att uppfinnande förutsätter kunskap. Det är sant,

samhället behöver kunskap/forskning. Men internationell historik och

statistik fastslår att det inte är forskare som uppfinner.Endast 5% av

all världens patent kommer från universitet/ högskolor. Hela 95% kommer

således inte därifrån.

 

 

Sveriges universitet och högskolor uppbär 99,3% av statligt FoU-stöd,

medan innovatörer/uppfinnare utanför akademin som står för 95% av

innovationerna har motsvarande 0,7% att dela på

 

Regeringens innovationsråd har inga representanter för innovatörer

 

Ska Sverige återta vår höga industriella konkurrenskraft, måste stödet

till utveckling av nya produkter, metoder och system hitta fram till de

som levererar desamma. Här ligger också de innovationer som skall lösa

klimatkrisen.

 

Det är uppenbart att en stor del av BNP måste satsas under en rad år

för att förhindra landets undergång i klimatkrisen.

Då måste också stödet gå till de grupper som levererar.